Logo
  • Opinie
  • 31 mei 2021

Weet wie uw contractspartij is bij niet-nakoming

Het gebeurt regelmatig. Partijen zijn druk bezig met onderhandelen over de inhoud van een overeenkomst, maar besteden geen of onvoldoende aandacht aan wie de afspraken moet nakomen. Indien onduidelijk is wie de contractspartij is, zal de overeenkomst moeten worden uitgelegd. Wie partij is bij de overeenkomst hangt dan af van wat partijen aan elkaar hebben verklaard en wat zij over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam laat zien dat het van belang is om bij het opstellen van een overeenkomst aandacht te besteden aan de contractspartijen zodat in geval van niet-nakoming de juiste contractspartij kan worden aangesproken.

Nizza exploiteert een schoonmaakbedrijf. Op 31 december 2019 heeft Nizza met Burger King Nederland (BKNL) een overeenkomst gesloten voor schoonmaakwerkzaamheden voor vijf vestigingen van haar fastfoodketen. De overeenkomst heeft een duur van zes maanden, tot en met 30 juni 2020. Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. In de algemene voorwaarden is bepaald dat voor beëindiging van de overeenkomst een opzegtermijn van drie maanden geldt. In de zomer van 2020 is BKNL met Birts Investments overeengekomen dat de aandelen in de vijf vestigingen zullen worden overgedragen aan Birts Investments. Vooruitlopend op de aandelenoverdracht heeft de directeur van Birts Investments de leiding over de vijf vestigingen overgenomen. Bij brief van 29 september 2020 heeft deze directeur aan Nizza medegedeeld dat Birts Investments de nieuwe eigenaar wordt van de vijf vestigingen en tevens aangegeven de schoonmaakopdracht voor deze vijf vestigingen met ingang van 31 december 2020 te willen beëindigen. In reactie op deze opzegging heeft Nizza op 6 oktober 2020 aan Birts Investments medegedeeld dat het schoonmaakcontract loopt tot en met 30 juni 2021 omdat het schoonmaakcontract door BKNL eind juni 2020 (derhalve vóór de aandelenoverdracht) voor de duur van één jaar zou zijn verlengd. De bestuurder van BKNL heeft dit desgevraagd bevestigd aan de advocaat van Nizza. Nizza heeft verzocht het schoonmaakcontract tot die tijd - derhalve tot en met 30 juni 2021 - na te komen. Birts Investments weigerde dat.

Het geschil

Nizza heeft vervolgens een kort geding aanhangig gemaakt tegen Birts Investments en de vijf vestigingen bij de rechtbank Amsterdam. In deze procedure vordert Nizza nakoming van het schoonmaakcontract. Birts Investments en de vijf vestigingen voeren als verweer dat zij niet tot nakoming van het schoonmaakcontract gehouden zijn omdat de vijf vestigingen geen partij zijn bij het in 2019 gesloten schoonmaakcontract tussen Nizza en BKNL en het bestaande schoonmaakcontract bij de aandelenoverdracht ook niet door de nieuwe eigenaar van de vijf vestigingen, Birts Investments, is overgenomen. De eerste vraag die moet worden beantwoord is of de vijf vestigingen, als dochtervennootschappen van BKNL, partij zijn bij de overeenkomst die BKNL en Nizza in 2019 hebben gesloten. De Voorzieningenrechter oordeelt dat dit niet kan worden vastgesteld. In het schoonmaakcontract is namelijk niets over de vijf vestigingen vermeld, behalve het aantal schoonmaakuren. Op de pagina waar de handtekeningen zijn gezet, worden de namen van de vijf vestigingen ook niet genoemd. Dit duidt er volgens de Voorzieningenrechter op dat alleen BKNL partij is bij de overeenkomst. De door Nizza aangevoerde omstandigheid dat de vestigingen de facturen rechtstreeks aan Nizza betaalden, maakt dat niet anders. Zoals Birts Investments en de vijf vestigingen naar mijn mening terecht hebben aangevoerd, kan immers sprake zijn van facturering aan een derde. Op grond van artikel 6:130 lid 1 BW kan namelijk een betalingsverplichting door een ander dan de schuldenaar worden nagekomen. Gelet op het voorgaande kunnen de vijf vestigingen niet worden gedwongen het schoonmaakcontract na te komen, aldus de Voorzieningenrechter. 

De tweede vraag die moet worden beantwoord is of het bestaande schoonmaakcontract bij de aandelenoverdracht is overgegaan op de nieuwe eigenaar van de vijf vestigingen (Birts Investments). Dat bij de aandelenoverdracht het bestaande schoonmaakcontract is overgenomen door de nieuwe eigenaar, kan volgens de Voorzieningenrechter ook niet worden vastgesteld. Van een contractovername is niet gebleken.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vijf vestigingen en hun nieuwe eigenaar het schoonmaakcontract met schoonmaakbedrijf Nizza niet hoeven na te komen en dat de schoonmaakwerkzaamheden door Nizza in de vijf vestigingen niet kunnen worden hervat. Nizza zal zich voor eventuele genoegdoening moeten richten tot BKNL.

Conclusie

Wanneer overeenkomsten worden nagekomen conform de bedoelingen van alle betrokkenen kan in het midden blijven wie de contractspartijen zijn. Maar wanneer er problemen ter zake de nakoming van verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst ontstaan, is het van groot belang wie nu daadwerkelijk de contractspartijen zijn. Dat dit niet altijd direct duidelijk is, althans dat dit tot discussie kan leiden blijkt wel uit de onderhavige casus.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform