Logo
  • Opinie
  • 25 april 2022

Schending zorgplicht goed opdrachtnemer bij een overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst tot dienstbetoon. Kenmerkend is dat de ene partij bepaalde verrichtingen aan de andere partij opdraagt. De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van zijn werkzaamheden handelen als een goed opdrachtnemer. Dit noemt men de zorgplicht van de opdrachtnemer. De zorgplicht is wettelijk verankerd in artikel 7:401 BW. De omvang van deze zorgplicht is mede afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland heeft de kantonrechter geoordeeld dat de opdrachtnemer de zorgplicht heeft geschonden, met als gevolg dat de opdrachtgever een deel van de facturen van de opdrachtnemer niet hoefde te voldoen.

Op 30 december 2019 hebben Ter Horst Milieu (een afvalverwerker) en Silverstar (een restaurant) een serviceovereenkomst gesloten voor het ophalen en verwerken van afval. Op basis van de serviceovereenkomst zal Ter Horst Milieu een bedrijfsafvalcontainer plaatsen bij Silverstar en deze wekelijks komen legen tegen betaling van een bedrag van EUR 65,00 per maand. De ingangsdatum van de serviceovereenkomst is 13 januari 2020 en de serviceovereenkomst heeft een looptijd van 84 maanden. De serviceovereenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

Op 31 december 2019 (de dag na het sluiten van de serviceovereenkomst) heeft Silverstar per Whatsapp aan (de verkoper van) Ter Horst Milieu gevraagd om nog even te wachten met het laten ingaan van de serviceovereenkomst, waarop (de verkoper van) Ter Horst Milieu heeft geantwoord dat hij de serviceovereenkomst al heeft 'doorgevoerd'. Ter Horst Milieu heeft de bedrijfsafvalcontainer vervolgens bij Silverstar geplaatst.

Op 20 maart 2020 heeft Silverstar aan (de verkoper van) Ter Horst Milieu laten weten dat de bedrijfsafvalcontainer moet worden weggehaald omdat het restaurant al sinds januari 2020 dicht is en er andere mensen zijn die er afval ingooien. De verkoper van Ter Horst Milieu heeft daarop geantwoord dat Silverstar hierover contact moet opnemen met de binnendienst. Ter Horst Milieu heeft de bedrijfsafvalcontainer niet weggehaald. De vuilniswagen van Ter Horst Milieu is tot en met juli 2020 wekelijks langs blijven rijden bij Silverstar. In april 2021 heeft Ter Horst Milieu de serviceovereenkomst geschorst, waarna zij is gestopt met factureren. Vanaf januari 2020 tot en met april 2021 heeft Ter Horst Milieu maandelijks facturen gestuurd aan Silverstar. Silverstar weigert de facturen van Ter Horst Milieu te voldoen.

De procedure

Ter Horst Milieu is een procedure gestart tegen Silverstar bij de Rechtbank Gelderland waarin zij betaling vordert van de facturen over de periode januari 2020 tot en met april 2021. Ter Horst Milieu legt aan haar vordering ten grondslag dat zij met Silverstar een serviceovereenkomst heeft gesloten en dat Silverstar nalaat de (maandelijkse) facturen te voldoen. Tussen partijen is niet in geschil dat de serviceovereenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW.

Annulering niet bevestigd

Primair voert Silverstar aan zij dat niet meer gebonden is aan de serviceovereenkomst omdat zij deze meteen na het afsluiten heeft geannuleerd. In dat kader verwijst zij naar het Whatsapp-bericht van 31 december 2019. De kantonrechter oordeelt dat dit verweer van Silverstar niet opgaat. Het verzoek om de serviceovereenkomst te beëindigen is namelijk niet door Ter Horst Milieu bevestigd, zodat Silverstar daar niet van uit mocht gaan, aldus de kantonrechter.

Redelijkheid en billijkheid

Subsidiair voert Silverstar aan dat het onterecht en oneerlijk is dat zij al die facturen moet betalen, terwijl ze vanaf het begin heeft aangegeven van de serviceovereenkomst af te willen en ook nooit gebruik heeft gemaakt van de service van Ter Horst Milieu. Het restaurant is niet open geweest omdat Silverstar in eerste instantie niet beschikte over een vergunning, daarna in verband met waterlekkage en later in verband met het coronavirus. Silverstar heeft aangegeven dat zij meerdere malen heeft geprobeerd om hierover met Ter Horst Milieu te communiceren. De kantonrechter vat dit verweer op als een beroep op de redelijkheid en billijkheid zoals neergelegd in artikel 6:248 lid 2 BW. Dit verweer vult Silverstar in door erop te wijzen dat Ter Horst Milieu haar zorgplicht om als een goed opdrachtnemer te handelen heeft geschonden.

Gebonden aan serviceovereenkomst

De kantonrechter overweegt dat de serviceovereenkomst is aangegaan voor de duur van 84 maanden en dat deze niet tussentijds opzegbaar is. Ook volgt uit de serviceovereenkomst dat de maandelijkse facturen moeten worden doorbetaald, ook als er feitelijk geen afval wordt verwerkt, aldus de kantonrechter. De kantonrechter concludeert dat Silverstar in beginsel aan de serviceovereenkomst is gebonden en dat Silverstar de facturen moet betalen.

Vordering tot juli 2020

Desalniettemin brengen de redelijkheid en billijkheid (en de zorgplicht) met zich mee dat het onder omstandigheden ter ver kan gaan om servicekosten in rekening te blijven brengen terwijl die service niet wordt verleend. De kantonrechter oordeelt dat daarvan in dit geval sprake is. In juli 2020 is Ter Horst Milieu gestopt met het langsrijden bij Silverstar om afval op te halen en te verwerken. Op dat moment had Silverstar al maandenlang de facturen niet betaald en was het bij Ter Horst Milieu bekend dat Silverstar al in december 2019 en in maart 2020 van de serviceovereenkomst af wilde. De kantonrechter is van mening dat Ter Horst Milieu op dat moment (dus in juli 2020) contact met Silverstar had moeten opnemen. Zonder in overleg te treden met Silverstar, maakte Ter Horst Milieu de keuze om vanaf augustus 2020 niet meer langs te rijden. Wel bleef Ter Horst Milieu tot en met april 2021 maandelijks facturen versturen. Uiteindelijk koos Ter Horst Milieu er pas in april 2021 voor om de serviceovereenkomst te schorsen. De kantonrechter is door deze specifieke omstandigheden van oordeel dat Ter Horst Milieu niet als goed opdrachtnemer heeft gehandeld door in die periode – vanaf augustus 2020 tot en met april 2021 – facturen te blijven sturen, zonder dat daar service tegenover stond. Om die reden acht de kantonrechter het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Silverstar die facturen zou moeten betalen. Dit betekent dat de vordering van Ter Horst Milieu enkel wordt toegewezen voor wat betreft de facturen tot en met juli 2020.

Conclusie

In dit specifieke geval is het Silverstar gelukt een geslaagd beroep te doen op de schending van de zorgplicht van Ter Horst Milieu, met als gevolg dat zij een deel van de toegezonden facturen niet hoefde te voldoen hoewel Silverstar door de kantonrechter wel gebonden werd geacht aan de serviceovereenkomst.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform