Logo
  • Opinie
  • 5 februari 2019

Risico op gebrekkig product voldoende voor het aannemen van non-conformiteit

Het komt geregeld voor dat een partij producten inkoopt en deze producten niet beantwoorden aan de koopovereenkomst. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Er is dan sprake van non-conformiteit. Indien non-conformiteit kan worden aangetoond, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (een zogeheten wanprestatie). De koper heeft in dat geval de mogelijkheid de koopovereenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en eventueel schadevergoeding te vorderen. Onlangs oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat een risico op een gebrek in een product voldoende is voor het aannemen van non-conformiteit.

Feiten

Een groothandel in vloeren heeft drie partijen vloerdelen verkocht en geleverd aan een andere groothandel in vloeren. De vloerdelen zijn bestemd om in woningen te worden gebruikt als vloerbedekking. Een half jaar na de verkoop constateert de groothandel die de vloerdelen heeft gekocht, dat een aantal van deze vloerdelen in haar voorraad kromtrokken. De groothandel heeft de kromgetrokken vloerdelen aan de verkopende groothandel laten zien en de verkopende groothandel heeft na inspectie aangegeven dat de vloerdelen goed genoeg waren voor de verkoop. Vervolgens heeft de groothandel de vloerdelen doorverkocht aan winkels, die deze vloerdelen op hun beurt hebben doorverkocht aan consumenten. De groothandel heeft vervolgens diverse klachten ontvangen die inhielden dat de vloerdelen bij diverse consumenten waren kromgetrokken. De groothandel heeft daarop meermaals tevergeefs aan de verkopende groothandel verzocht om de vloerdelen bij de consumenten te repareren. Uiteindelijk heeft de groothandel die de vloerdelen heeft doorverkocht aan de winkels, de reparaties zelf uitgevoerd. Deze groothandel heeft volgens de koopovereenkomst met de verkopende groothandel buitengerechtelijk ontbonden ten aanzien van de vloerdelen die nog in de voorraad lagen en daarbij tevens aanspraak gemaakt op terugbetaling van de voor de voorraad betaalde koopprijs en op een bedrag aan schadevergoeding.

Het geschil

In de procedure bij de Rechtbank Midden-Nederland heeft de groothandel gesteld dat de verkopende groothandel is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenis tot het leveren van vloerdelen met de eigenschappen die daarvan mochten worden verwacht. De groothandel betoogt dat de vloerdelen niet voldoen aan de eisen die hieraan in redelijkheid zijn te stellen. De groothandel mocht immers verwachten dat de vloerdelen niet zouden kromtrekken. Gelet op de grote hoeveelheid klachten die de groothandel heeft ontvangen is volgens de groothandel de conclusie gerechtvaardigd dat alle door de verkopende groothandel geleverde vloerdelen ondeugdelijk zijn. De rechtbank gaat daarin mee en is van oordeel dat alle vloerdelen die de groothandel heeft gekocht van de andere groothandel als gebrekkig/non-conform moeten worden beschouwd. Gezien het aantal klachten en de aard en ernst ervan kan van de groothandel niet worden verlangd dat zij het restant van de vloerdelen, die nog bij haar op voorraad staan, verkoopt. Het risico dat een groot aantal van die vloerdelen ook krom zullen trekken is daarvoor te groot, aldus de rechtbank. De rechtbank oordeelt dat de verkopende groothandel is tekortgeschoten in haar verbintenis om vloerdelen te leveren met de eigenschappen die daarvan mochten worden verwacht en wijst de vorderingen van de groothandel toe.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat in bepaalde gevallen een risico op een gebrek in een product voldoende is voor het oordeel dat er sprake is van non-conformiteit. Of dit in een bepaalde situatie het geval is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform