Logo
  • Opinie
  • 29 augustus 2016

Post komt altijd aan, dus wederpartij moet algemene voorwaarden ontvangen hebben, toch?

Een gebruiker van algemene voorwaarden moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om van de inhoud van algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit op straffe van vernietigbaarheid. De wet bepaalt op welke wijze de gebruiker aan een wederpartij voornoemde mogelijkheid heeft geboden.

Zo heeft de gebruiker hier bijvoorbeeld aan voldaan, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld. Als de wederpartij dit echter betwist, dan zal de gebruiker dat moeten bewijzen. Is het dan voldoende als de gebruiker stelt dat zij de algemene voorwaarden per post heeft toegezonden aan de wederpartij, omdat –in haar visie - vrijwel alle post in Nederland aankomt? Die vraag speelde in de onderhavige zaak.

De feiten

In eerste aanleg had de rechtbank de gebruiker van de algemene voorwaarden veroordeeld tot het betalen van schade aan de wederpartij. De gebruiker kon zich echter niet vinden in het oordeel en ging in hoger beroep. De gebruiker beriep zich op haar algemene voorwaarden en dan met name in de daarin opgenomen klachttermijnen en aansprakelijkheidsbeperkingen. De wederpartij stelde echter dat de gebruiker de betreffende algemene voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan haar ter hand had gesteld. Met als gevolg dat de wederpartij zich op vernietiging beriep.

Bewijs

De gebruiker diende dan ook te bewijzen dat de algemene voorwaarden wel degelijk aan de wederpartij waren overhandigd. De gebruiker stelde dat zij haar algemene voorwaarden op een gegeven moment had gewijzigd en dat zij al haar relaties hierover geïnformeerd had. Dit door hen de nieuwe algemene voorwaarden toe te zenden. De gebruiker stelde bovendien dat de wederpartij tot het relatiebestand van destijds behoorde, waardoor het zeer onwaarschijnlijk zou zijn dat de wederpartij de algemene voorwaarden destijds niet zou hebben ontvangen.

De wederpartij betwistte echter dat zij tot de relaties behoorde aan wie de gebruiker de mailing met de gewijzigde algemene voorwaarden had verzonden. Het Gerechtshof oordeelde echter dat in het midden kan blijven of de wederpartij tot de betreffende relaties behoorde. Zelfs als de wederpartij wel tot die relaties behoorde en de mailing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, kan daaruit nog niet worden afgeleid dat die voorwaarden daadwerkelijk door de wederpartij zijn ontvangen.

De stelling van de gebruiker dat in Nederland vrijwel 100% van de post aankomt, maakt het voornoemde niet anders. Bij het gereed maken en bij de verzending van een mailing van deze omvang kunnen immers ook fouten worden gemaakt. Daarnaast kunnen ook in het traject van de postbezorging bepaalde complicaties of vergissingen optreden die niet aan de wederpartij kunnen worden toegerekend. De gebruiker had bovendien de algemene voorwaarden – die slechts uit 3 pagina’s bestonden – ook kunnen bijsluiten bij de offerte of de opdrachtbevestiging. Dat had zij niet gedaan.

De wederpartij bleef consequent en uitdrukkelijk betwisten dat de algemene voorwaarden destijds door haar is ontvangen. Het Gerechtshof oordeelde dan ook dat daardoor onvoldoende zeker is dat de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst op het adres van de wederpartij zijn aangekomen. Dat de wederpartij in een andere procedure tegen de gebruiker zich niet op vernietiging van de algemene voorwaarden had beroepen, maakt het voornoemde niet anders, aldus het Gerechtshof. Het beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden werd dan ook gehonoreerd.

Conclusie

Het Gerechtshof benadrukt met deze uitspraak de ontvangsttheorie die in Nederland geldt. Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet om haar werking te hebben die persoon hebben bereikt. Met betrekking tot een schriftelijke verklaring geldt als uitgangspunt dat deze de geadresseerde heeft bereikt als zij door hem is ontvangen. Dit maakt dat een gebruiker van algemene voorwaarden de feiten en omstandigheden dient te stellen en zonodig te bewijzen waaruit volgt dat de verklaring door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde daar door hem kon worden bereikt, en dat de verklaring daar is aangekomen. Daar zat het probleem in de onderhavige zaak. De gebruiker kon namelijk geen harde bewijzen overleggen dat de voorwaarden daadwerkelijk en tijdig door de wederpartij waren ontvangen. De zending was bijvoorbeeld niet aangetekend verstuurd.

Let dus op. Als u zelf gebruiker bent van bijvoorbeeld (inkoop)voorwaarden; zorg voor bewijzen. Vermeld in offertes en opdrachtbevestigingen altijd expliciet dat de algemene (inkoop)voorwaarden zijn bijgevoegd. Bewaar kopieën van die brieven/e-mails. Maar denk ook aan bewijzen van ontvangst. Stuur dus bij voorkeur belangrijke stukken aangetekend of vraag om een ontvangstbevestiging van de wederpartij. Het beste blijft om een getekend document te hebben waarop de wederpartij verklaart dat zij de algemene (inkoop)voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst heeft ontvangen, daarvan kennis heeft kunnen nemen en dat die algemene (inkoop)voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. In dat geval is de kans op discussie het kleinst.

Maar denk ook aan deze uitspraak als uw contractspartij zich op haar algemene (verkoop)voorwaarden wil beroepen. Want heeft uw contractspartij u wel een redelijke mogelijkheid geboden om van haar algemene (verkoop)voorwaarden kennis te nemen? Zo niet, dan kunt u wellicht een beroep doen op vernietiging.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform