Logo
  • Opinie
  • 22 maart 2018

Geen schadevergoedingsplicht cateraar?

Cateraars maken soms gebruik van de bar van de opdrachtgever. Zo ook in dit geval. Een paar dagen na dat gebruik blijkt dat de slang van de kraan is losgeschoten, als gevolg waarvan er significante waterschade is ontstaan bij de opdrachtgever.

De technische dienst van de opdrachtgever heeft destijds de slang en vaste kraan aangesloten. De opdrachtgever heeft bovendien niet gewaarschuwd dat de slang en koppeling niet permanent onder druk mochten staan. Kan de opdrachtgever – of diens verzekeraar – toch de geleden schade op het cateringbedrijf verhalen? Mag van een opdrachtnemer niet verwacht worden dat zij de kranen na gebruik dichtdraait? Die vragen stonden centraal in een recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

De feiten

Op grond van de overeenkomst verzorgde het cateringbedrijf zowel de reguliere catering in het bedrijfsrestaurant als de catering voor feesten en recepties voor de opdrachtgever.
Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst had een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden, waarvoor een Programma van Eisen was opgesteld.

Het cateringbedrijf verzorgde een receptie en maakte daarbij gebruik van de mobiele bar van opdrachtgever. Die bar stond (semi-)permanent in het restaurant, aangesloten op water, elektriciteit en afvoer. De kraan op de mobiele bar werd van water voorzien door middel van een flexibele (tuin-)slang die met een snelkoppeling was aangesloten op een vaste kraan in de muur. De slang en de snelkoppeling waren op zichzelf in orde, deugdelijk en geschikt voor het doel.

De dag na de receptie is de bar niet gebruikt en werden er geen bijzonderheden opgemerkt. Na het weekend werd in  het pand echter wateroverlast geconstateerd. Toen bleek dat de vaste kraan aan de muur openstond en dat de flexibele slang gedeeltelijk was losgeschoten van de snelkoppeling van de vaste kraan, waardoor een waterlekkage was ontstaan. Met als gevolg schade aan vloerbedekking, meubilair en apparatuur van de opdrachtgever ter hoogte van EUR 128.520. De verzekeraar van de opdrachtgever keerde dat bedrag uit aan de opdrachtgever en vorderde vervolgens betaling van het cateringbedrijf.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde dat het cateringbedrijf niet was tekort geschoten en ook niet onrechtmatig had gehandeld. De rechtbank wees de vorderingen van de verzekeraar af. De verzekeraar ging vervolgens in hoger beroep bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (‘Hof’).

Oordeel Gerechtshof

Het Hof begreep de gronden van bezwaar van de verzekeraar zo, dat in hoger beroep zou moeten worden beantwoord of van het cateringbedrijf verwacht mocht worden de muurkraan dicht te draaien.

De medewerkers van het cateringbedrijf hadden de kraan op de mobiele bar opengedraaid en aan het einde van de receptie ook weer dichtgedraaid. Waar de discussie op zag was  de vaste kraan in de muur. Het is zeer aannemelijk dat de medewerkers van het cateringbedrijf de vaste kraan hebben opengedraaid, omdat de standaardsituatie was dat die kraan dicht stond. In ieder geval hebben de medewerkers van het cateringbedrijf de vaste kraan na afloop niet meer dichtgedraaid. Naar het oordeel van het Hof is het cateringbedrijf als opdrachtnemer daarmee jegens de opdrachtgever toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de (toen) tussen hen geldende cateringovereenkomst (overeenkomst van opdracht). Het cateringbedrijf was de enige die de catering verzorgde. Het cateringbedrijf was daarmee ook  degene die het beheer voerde over de apparatuur. Op grond van het Programma van Eisen was het cateringbedrijf bovendien gehouden als een goed huisvader de gebruikte werkruimten en inventaris te beheren. Dit alles impliceert naar het oordeel van het Hof dat het cateringbedrijf als goed opdrachtnemer alle kranen na gebruik had moeten dicht draaien. Dit zonder dat daar expliciet instructie voor was gegeven. Bovendien staat in het Programma van Eisen ook nog expliciet vermeld dat de cateraar de gebruikte apparatuur moet uitschakelen. De uitleg van het cateringbedrijf, dat onder apparatuur alleen elektrische apparatuur en geen kranen vallen, komt het Hof te beperkt voor.

Dan ontstaat er echter een obstakel, want niet de opdrachtgever zelf, maar haar verzekeraar is de procedure gestart. Doordat de verzekeraar de schade al aan de opdrachtgever heeft vergoed, gaat de vordering tot schadevergoeding die de opdrachtgever op een derde heeft, bij wijze van subrogatie over op de verzekeraar. Er bestaat echter een Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) en tussen partijen staat vast dat de BBr 2000 van toepassing is. De BBr is een voor leden van het Verbond van Verzekeraars bindende regeling, die bepaalt dat een verzekeraar zich slechts op een derde kan verhalen als de schade het gevolg is van ‘onzorgvuldig handelen of nalaten’ van die derde. Maar wat wordt daaronder verstaan? Is dat hetzelfde als een tekortkoming, zoals de verzekeraar stelt? Of moet het worden uitgelegd op een wijze dat met onzorgvuldigheid de juridische schuld van artikel 6:162 BW, een onrechtmatige daad, wordt bedoeld, zoals het cateringbedrijf stelt? Het Hof oordeelt dat de betekenis van de BBr moet worden uitgelegd aan de hand van objectieve maatstaven en dat daarom de uitleg van het cateringbedrijf meer voor de hand ligt. Het Hof oordeelt vervolgens dat de verzekeraar onvoldoende heeft gesteld om te kunnen oordelen dat hier sprake is geweest van onrechtmatig handelen of onzorgvuldig handelen of nalaten in de zin van de BBr. Reden waarom – ondanks de tekortkoming van het cateringbedrijf – de vordering van de verzekeraar terecht is afgewezen door de rechtbank, aldus het Hof. De verzekeraar blijft dus alsnog met lege handen staan.

Conclusie

Uit het arrest volgt dat het Hof niet erg te spreken was over de stijl die de advocaat van de verzekeraar had gehanteerd. Dat kwam de leesbaarheid van de gronden van het beroep niet ten goede, aldus het Hof. Ook werd de verzekeraar een aantal keren verweten onvoldoende gesteld te hebben. De zaak had mogelijk dus heel anders kunnen aflopen, als (de advocaat van) de verzekeraar voldoende en het juiste had gesteld.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform