Logo
 • Nieuws
 • 18 januari 2021
 • Bron: Supply value

Top 3 Inkooptrends 2021 (met aanbevelingen)

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van inkoop voor 2021? Voor het negende jaar op rij heeft Supply Value het inkooptrendsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan kunnen door (facility) managers en inkoopprofessionals worden gebruikt bij het bepalen van de prioriteiten voor 2021.

Beeld Top 3 Inkooptrends 2021 (met aanbevelingen)

Sinds 2010 doet Supply Value onderzoek naar de belangrijkste trends binnen het inkoopvakgebied. Hierbij is het ondersteunen van inkoopprofessionals bij het stellen van prioriteiten en het bepalen van de juiste focus voor het aankomende jaar het doel. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een online enquête die is verspreid binnen Nederland en België en is ingevuld door 389 respondenten.

In het onderzoek is gekeken naar de belangrijkste inkooptrends voor 2021 en welke inkoopthema’s structureel een andere rol gaan krijgen als gevolg van de coronacrisis.  Naast de trends en coronathema’s is ook ingezoomd op de kenmerken van de organisaties en respondenten. Hiermee kan worden vastgesteld of de trends verschillen per branche, functieniveau of land van herkomst.

Inkooptrends 2021

Aan de inkoopprofessionals is gevraagd hoeveel prioriteit zij geven aan 16 inkoopthema’s. Hierbij is gebruik gemaakt van een vijfpuntschaal, oplopend van (1) heel weinig prioriteit tot (5) heel veel prioriteit. De top 3 trends voor 2021 is als volgt:
1. Leveranciersmanagement
2. Inkoop alignen met de business en strategie
3. Optimaliseren van processen binnen de inkoopfunctie

Trend 1: Leveranciersmanagement

De nummer 1 trend voor 2021 is leveranciersmanagement met een score van 3,84 (veel prioriteit). Deze trend staat een aantal jaar steevast in de top 3 en wordt dit jaar bestempeld als het belangrijkste thema voor komend jaar. Dit laat zien dat het beeld van de ‘traditionele inkoper’ met een eenzijdige focus op laagste prijs nu écht verleden tijd is en plaats heeft gemaakt voor de inkoper die samen met de leverancier op zoek gaat naar maximale waardecreatie. Dit wordt dan ook steeds meer gezien als het nieuwe ‘traditionele’ inkopen. Organisaties besteden steeds meer uit waardoor de invloed van leveranciers op de organisatie steeds groter wordt. Het juist managen van de relaties met leveranciers wordt daarmee van strategisch belang voor organisaties. Daarbij komt dat de inkoopafdeling fungeert als interface met de markt, dus de leveranciers. Het is daarom van groot belang om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en daar de juiste acties aan te verbinden. 

Trend 2: Inkoop alignen met de business en strategie

De nummer twee trend voor 2021 is het alignen van inkoop met de business en strategie met een score van 3,82 (veel prioriteit). De trend stond vorig jaar nog op plek drie en is de afgelopen jaren met een opmars bezig is. Dit laat zien dat inkoop in toenemende mate wordt beschouwd als een belangrijke schakel in het succes van een organisatie. Een belangrijke reden achter deze trend is dat steeds meer organisaties de toegevoegde waarde van inkoop bij het behalen van de maatschappelijke en bedrijfseconomische doelstellingen inzien. Organisaties ontkomen er dus niet aan om goed op elkaar afgestemde inkoop- en bedrijfsdoelstellingen te hebben. Het is aan inkoop om die strategische plek aan tafel te krijgen en te behouden.

Trend 3: Optimaliseren van processen binnen de inkoopfunctie

Met een stijging van 2 plekken ten opzichte van afgelopen jaar sluit het optimaliseren van processen binnen de inkoopfunctie dit jaar met een score van 3,76 (veel prioriteit) de top 3 af. Wij zien de coronacrisis als de belangrijkste katalysator van deze trend. Het kritisch kijken naar de eigen inkoopprocessen en het doorvoeren van procesoptimalisaties kan op korte termijn zorgen voor kostenbesparingen. Ook buiten crisisperiodes om is het optimaliseren van processen van waarde voor een inkooporganisatie. Het zorgt voor een reductie van fouten en leidt tot een weerbaardere organisatie die bestand is tegen onverwachte ontwikkelingen in de omgeving.

Bent u benieuwd naar de andere trends? Download dan het volledige onderzoeksrapport

Coronatrends 2021

Elk jaar kijken we naast de reguliere trends ook naar andere trends vanuit een bepaald thema. Zo deden we vorig jaar een blik vooruit naar 2025, waarmee duidelijk werd dat co-creatie met leveranciers de belangrijkste trend wordt voor de toekomst. Dit jaar lag de focus op de coronacrisis en de thema’s die als gevolg van de coronacrisis structureel een andere rol gaan krijgen binnen de inkooporganisatie. Inkoopprofessionals werden hierbij gevraagd om uit een lijst met 14 thema’s aan te geven welke onderwerpen structureel een andere rol gaan krijgen. De top 3 coronatrends is als volgt:

 1. Risicomanagement
 2. Partnerships
 3. Inkoopprocessen

Thema 1: Risicomanagement

Het belangrijkste inkoopthema als gevolg van de coronacrisis is risicomanagement. Maar liefst 64% van de inkoopprofessionals geeft namelijk aan risicomanagement structureel een andere rol te gaan geven. Dit laat zien dat de coronacrisis bij veel inkoopprofessionals voor een wake-up call heeft gezorgd om structureel meer te investeren in het identificeren, beoordelen en mitigeren van risico’s. In de praktijk zien we dat risicomanagement vaak nog wordt beschouwd als een extra last, terwijl het eigenlijk moet worden gezien als een kans om meer waarde te creëren. Door in te zetten op risicomanagement kunnen risico’s namelijk worden gemitigeerd of bewust worden aangegaan. Wanneer een organisatie zich bewust is van de risico kan er proactief worden gehandeld op de veranderingen in de omgeving om zo de omgeving te beheersen. 

Thema 2: Partnerships

Als nummer twee coronatrend wordt door 44% van de inkoopprofessionals het aangaan en ontwikkelen van partnerships genoemd. Dit toont aan dat inkoopprofessionals de meerwaarde inzien van lange termijn leveranciersrelaties in economisch onzekere tijden. De kenmerken van zo’n excellente  samenwerking zijn transparantie, eerlijkheid en vertrouwen. Partnerships zijn belangrijk in tijden van crisis maar ook wanneer de crisis voorbij is. Tijdens een crisis is het mogelijk elkaar (financiële) ruimte te geven op het moment dat het nodig is. Hierdoor kom je sterker uit een crisis en kan je samen versnellen op het moment dat de economie weer aantrekt. Je hebt je immers voor langere periode gecommitteerd aan elkaar.

Thema 3: Inkoopprocessen

Het derde thema dat voor veel inkoopprofessionals structureel verandert naar aanleiding van de coronapandemie is het analyseren en herinrichten van de inkoopprocessen. 36% van de respondenten geeft aan dit thema structureel een andere rol te gaan geven. Inkoopprofessionals zijn door de coronacrisis genoodzaakt om kritisch te kijken naar de eigen processen. Door (inkoop)processen goed in te richten kunnen kosten worden bespaard en daarnaast helpt het organisaties om proactief in te spelen op de veranderende omgeving waardoor je beter bestand bent tegen een volgende crisis. Goed ingerichte (inkoop)processen zijn een belangrijk onderdeel van een crisisbestendige organisatie, het maakt een organisatie namelijk weerbaarder waardoor je beter bestand bent om te acteren op onverwachte wendingen.

Aanbevelingen

Op basis van de ontwikkelingen in de inkooptrends worden elk jaar concrete aanbevelingen gegeven waar inkoopprofessionals direct mee aan de slag kunnen. Dit jaar ligt de focus bij de aanbevelingen op het thema risicomanagement, als grote stijger (3 plekken) bij de reguliere trends en daarnaast het belangrijkste thema dat structureel een andere rol gaat krijgen naar aanleiding van de coronacrisis. De aanbevelingen zijn gericht op het verhogen van uw risicomanagement volwassenheid aan de hand van de Value Sprint© methodiek.

Het risicomanagement volwassenheidsmodel

Binnen Supply Value onderscheiden we 5 niveaus van risicomanagement volwassenheid. Om een hogere mate van volwassenheid te bereiken en proactief in te kunnen spelen op de risico’s is op elk niveau een andere inzet vereist.

 1. Op het eerste niveau vindt risicomanagement passief plaats, wat betekent dat binnen de organisatie vooral wordt beziggehouden met 'brandjes blussen', zonder dat men beschikt over de vereiste expertise. Risico’s worden op dit niveau vooral bij toeval geïdentificeerd, wanneer het vaak al te laat is.
 2. Op het tweede niveau beschikt de organisatie al over specifieke risicomanagement tools, waar meer actief wordt gehandeld. Hierbij wordt risicomanagement actief gestimuleerd door het management en wordt er ook capaciteit vrijgemaakt om risico’s te registreren en analyseren.
 3. Op het derde niveau van risicomanagement volwassenheid worden risico’s actief gemanaged, bijvoorbeeld door het opstellen van risicoprofielen en bijbehorende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Ook worden personen binnen een organisatie verantwoordelijk gesteld voor het managen van bepaalde risico’s. Kenmerkend voor het derde niveau van volwassenheid is dat risicomanagement vaak nog als extra last wordt ervaren binnen een organisatie.
 4. Op het vierde niveau van volwassenheid wordt risicomanagement minder vaak als last ervaren. Hier is risicomanagement namelijk volledig geïntegreerd met de processen van een organisatie waardoor actief op risico’s kan worden gestuurd. Risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering wat betekent dat risico’s openlijk worden besproken en beslissingen worden gemaakt op basis van een risicoanalyse.
 5. Op het hoogste niveau van volwassenheid vindt risicomanagement geoptimaliseerd plaats. Hierbij speelt het gebruik van data een steeds belangrijkere rol, aan de hand van data kunnen risico’s namelijk automatisch worden gemonitord. De organisatie maakt hierbij gebruik van scenario analyses om op deze manier in te spelen op de ontwikkelingen van morgen.

Niet alleen benieuwd naar de algemene trends, maar ook nieuwsgierig hoe trends verschillen per type respondent en type organisatie? Download kosteloos het gehele onderzoeksrapport van Supply Value met concrete aanbevelingen en praktische handvatten:
En wilt u weten hoe u aan de slag kunt met de trends binnen uw facilitaire afdeling en/of inkoopfunctie? Neem dan contact op met Nick Provoost (n.provoost@supplyvalue.nl | 06 29 27 02 38) of met Jeroen Arentsen (j.arentsen@supplyvalue.nl ( 06 15 10 10 62)

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform