Logo
  • Opinie
  • 25 november 2020

Staat grove nalatigheid een beroep op een exoneratiebeding in de weg?

Een metaalhandel heeft met Alarm Meldnet (een alarmcentrale) een overeenkomst van dienstverlening gesloten. Op 27 juli 2015 ontdekt de metaalhandel dat een grote hoeveelheid koper is gestolen. Een door de metaalhandel ingeschakeld onderzoeksbureau concludeert dat de diefstal met het aanwezige beveiligingssysteem tijdig door Alarm Meldnet had moeten worden gesignaleerd en geheel dan wel gedeeltelijk had kunnen worden voorkomen. De metaalhandel heeft Alarm Meldnet daarop aansprakelijk gesteld wegens een tekortkoming in de dienstverlening.

De metaalhandel heeft een beveiligingssysteem op haar terrein dat is aangesloten op de alarmcentrale van Alarm Meldnet. De dienstverlening houdt in dat het terrein (de objecten) geobserveerd worden door middel van videobeelden die voorzien zijn van bewegingsdetectie en dat op afstand daarop wordt gesurveilleerd. Bij verdachte waarnemingen dient Alarm Meldnet de metaalhandel te waarschuwen en zo nodig de politie in te schakelen. Op 27 juli 2015 is door de metaalhandel ontdekt dat er een grote hoeveelheid koper is gestolen uit twee afgesloten containers die op het terrein stonden. De schade bedraagt ruim EUR 193.000, --.

Exoneratiebeding

De metaalhandel stelt zich op het standpunt dat Alarm Meldnet niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend beveiligingsbedrijf mag worden verwacht. Alarm Meldnet beroept zich vervolgens op een exoneratiebeding in de overeenkomst van dienstverlening. Daarin staat – kortgezegd – dat Alarm Meldnet geen aansprakelijkheid aanvaardt voor incidenten, tenzij er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid aan de zijde van de alarmcentrale.

Het geschil

De vraag die in deze zaak centraal staat is of Alarm Meldnet opzet en/of grove nalatigheid verweten kan worden. Het gerechtshof ’s–Hertogenbosch komt tot de conclusie dat Alarm Meldnet tekortgeschoten is in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens de metaalhandel door zich onvoldoende in te spannen bij de observatie van het terrein. Het gerechtshof onderzoekt vervolgens of er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid nu Alarm Meldnet gedurende langere tijd de alarmsignalen niet heeft opgemerkt. In de periode van 19 juni 2015 tot en met 27 juli 2015 is op meerdere dagen gedurende de nachtelijke uren een enorm aantal meldingen (triggers) bij Alarm Meldnet binnengekomen. Uit de bekeken videobeelden volgt naar het oordeel van het gerechtshof dat een redelijk bekwaam beveiligingsmedewerker had moeten onderkennen dat op het terrein zaken plaatsvonden die als verdacht kunnen worden aangemerkt. Het gerechtshof oordeelt dat Alarm Meldnet in ernstige mate is tekortgeschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens de metaalhandel omdat de metaalhandel erop mocht rekenen dat zij bij een melding (trigger) bij het door ingeschakelde beveiligingsbedrijf onmiddellijk van het incident in kennis zou worden gesteld. Het verzuim om bij onraad te waarschuwen raakt nu de juist de kern van de inspanningen die Alarm Meldnet had behoren te verrichten. Het niet voldoen aan die waarschuwingsplicht levert naar het oordeel van het gerechtshof - en gezien de videofragmenten - een mate van verwijtbaarheid op die zich als aan opzet grenzende schuld en derhalve als grove schuld/nalatigheid laat kwalificeren.

Conclusie

Gelet op het voorgaande oordeelt het gerechtshof dat Alarm Meldnet geen beroep op het exoneratiebeding toekomt, nu deze niet geldt in gevallen van opzet en/of grove nalatigheid. Dat betekent dat Alarm Meldnet de door de metaalhandel geleden schade in beginsel dient te vergoeden.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform