Logo
  • Opinie
  • 14 november 2019

Overeenkomst voor 84 maanden? Dwaling als reddende engel!

Bij het aangaan van een overeenkomst die achteraf nadelig blijkt, kan het leerstuk van dwaling soms uitkomst bieden. Er is sprake van dwaling wanneer een overeenkomst wordt gesloten op basis van een onjuiste voorstelling van zaken. Artikel 6:228 lid 1 BW bepaalt dat een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling vernietigbaar is. Voorwaarde is dan wel dat de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, althans niet onder dezelfde voorwaarden.

De wet noemt drie dwalingscategorieën: 1) inlichting van de wederpartij, 2) ongeoorloofd zwijgen door de wederpartij en 3) wederzijdse dwaling. De dwaling moet onder minstens één van deze categorieën vallen, wil de overeenkomst op grond van artikel 6:228 BW voor vernietiging in aanmerking kunnen komen. Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland een beroep op dwaling gehonoreerd.

Feiten

Op 24 november 2017 is tussen Boss Gym B.V. en een afvalinzamelingsbedrijf een serviceovereenkomst tot stand gekomen. Deze overeenkomst komt er kort gezegd op neer dat de afvalinzamelaar een afvalcontainer ter beschikking stelt aan Boss Gym B.V. en één keer per maand het afval afvoert tegen een maandelijks door Boss Gym B.V. te betalen bedrag. De serviceovereenkomst is aangegaan voor de duur van 84 maanden. Boss Gym B.V. heeft de facturen die de afvalinzamelaar uit hoofde van deze serviceovereenkomst heeft toegezonden onbetaald gelaten. De gemachtigde van Boss Gym B.V. heeft de serviceovereenkomst bij brief van 8 januari 2018 met een beroep op dwaling buitengerechtelijk vernietigd omdat Boss Gym B.V. zich op het standpunt stelt dat het afvalinzamelingsbedrijf bij het sluiten van de overeenkomst (bewust) essentiële informatie heeft achtergehouden. Indien de afvalinzamelaar deze informatie wel had verstrekt, dan had Boss Gym B.V. de serviceovereenkomst naar eigen zeggen niet gesloten. Vervolgens heeft Boss Gym B.V. een procedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Gelderland waarin zij een verklaring voor recht vordert dat zij de serviceovereenkomst op goede gronden heeft vernietigd. 

Het geschil

Boss Gym B.V. stelt dat zij bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft gedwaald. Zij voert daartoe aan dat de voorwaarden van de overeenkomst, waaronder de duur van de overeenkomst, niet zijn besproken. De kantonrechter is van oordeel dat Boss Gym B.V. er niet op bedacht hoefde te zijn dat zij zich verbond voor een – niet tussentijds opzegbare – termijn van maar liefst zeven jaar. Hiervoor is redengevend dat het gaat om een te leveren prestatie - het beschikbaar stellen van een afvalcontainer en het ophalen van afval - die even goed voor een (veel) kortere duur kon worden overeengekomen en gesteld noch gebleken is dat het gebruikelijk is om overeenkomsten als onderhavige voor een dergelijke lange duur te sluiten, aldus de kantonrechter. Daar komt bij dat de zin in de overeenkomst “Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vierentachtig maanden” in kleine lettertjes en niet vet is gedrukt. Bovendien staat deze zin tussen andere, eveneens klein gedrukte zinnen. De kantonrechter acht het relevant dat deze zin hiermee niet zodanig opgevallen was dat deze Boss Gym B.V. niet kon zijn ontgaan. De kantonrechter overweegt dat de afvalinzamelaar zich moest realiseren dat de contractduur voor Boss Gym B.V. van doorslaggevende betekenis kon zijn voor haar beslissing om de overeenkomst al dan niet aan te gaan, zodat het afvalinzamelingsbedrijf Boss Gym B.V. had moeten wijzen op de ongebruikelijk lange duur van de overeenkomst.

Conclusie

De kantonrechter komt tot de conclusie dat het afvalinzamelingsbedrijf ten tijde van het aangaan van de serviceovereenkomst ongeoorloofd relevante informatie, waaronder de duur van de overeenkomst, heeft verzwegen. Het beroep van Boss Gym B.V. op dwaling slaagt en de vordering van Boss Gym B.V. tot verkrijging van een verklaring voor recht wordt toegewezen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform