Logo
  • Opinie
  • 20 mei 2019

Informatieplicht energiebesparing per 01-07-2019 van kracht

Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer was het al zo dat bedrijven en andere organisaties (in het Activiteitenbesluit ‘inrichtingen’ genoemd) verplicht zijn om besparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar uit te voeren. De overheid slaagt er tot nu toe niet in om hier adequaat op te handhaven.

Vanaf 1 juli 2019 hebben alle bedrijven en andere organisaties met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas daarom een informatieplicht ten aanzien van de energiebesparingmaatregelen die ze hebben genomen.
Deze informatieplicht houdt in dat organisaties VOOR 1 juli 2019 moeten rapporteren over welke van de besparingmaatregelen van de lijst van erkende maatregelen zijn geïmplementeerd. Per branche is een lijst met erkende maatregelen opgesteld. In april 2019 zijn nieuwe versies van deze lijsten van kracht. Van deze verplichting zijn inrichtingen type ‘c’ en EED-ondernemingen uitgezonderd, omdat zijn reeds via een andere weg een besparings- of rapportageverplichting hebben.
Wanneer niet een maatregel van de lijst met erkende maatregelen is gebruikt maar een alternatieve maatregel met tenminste een gelijkwaardige besparing, moet dit worden onderbouwd in de rapportage.
Op basis van de ingediende rapportages prioriseert het bevoegde gezag (meestal de gemeente cq. de regionale omgevingsdienst) de handhaving van de besparingverplichting. Het bevoegde gezag kan daarbij invoering van besparingmaatregelen afdwingen. Ze kan een gefaseerde implementatie vastleggen (=opleggen), maar is daartoe niet verplicht: met andere woorden de overheid kan organisaties ook dwingen om direct, zij het binnen een redelijke termijn, besparende maatregelen uit te voeren. Bij vastlegging van gefaseerde implementatie kan het bevoegde gezag rekening houden met:

  • bedrijfseconomische omstandigheiden;
  • aansluiten bij natuurlijke vervangingsmomenten van bijvoorbeeld installaties.

De rapportage ten aanzien van de informatieverplichting kan worden ingediend via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze stuurt de rapportage dan door naar het van toepassing zijnde bevoegde gezag. Vanaf het moment van indienen geldt deze verplichting iedere 4 jaar.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform