Logo
  • Opinie
  • 17 juni 2019

Beding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend en daarom vernietigbaar

In sommige gevallen kunnen bedingen in algemene voorwaarden door de wederpartij worden vernietigd. Een beding kan worden vernietigd, wanneer een beding onredelijk bezwarend is. Hiervan is sprake wanneer het beding in enigerlei zin benadelend is voor de betreffende individuele wederpartij. Daarnaast moet deze benadeling onredelijk zijn. Onlangs oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat een beding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is en om die reden werd een beroep op vernietiging door het hof gehonoreerd.

NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en de rechtsvoorganger van Itec B.V. (Holland Office Group B.V.) hebben op 6 mei 2009 een overeenkomst gesloten waarbij (de rechtsvoorganger van) Itec B.V. aan NVLF een kopieermachine en een printer heeft verhuurd. De huurovereenkomst is aangegaan voor 6 jaar. De overeengekomen huurprijs bedroeg bij aanvang EUR 998,- exclusief btw per maand. De schriftelijke huurovereenkomst beslaat één pagina, en is feite niet meer dan een met de hand ingevuld formulier. In de huurovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van (de rechtsvoorganger van) Itec B.V. van toepassing verklaard. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 14 artikelen die vrijwel allemaal meerdere leden kennen. De algemene voorwaarden zijn in een (zeer) klein lettertype afgedrukte op de achterzijde van de huurovereenkomst. In artikel 9.5 van de algemene voorwaarden is bepaald dat de voor zes jaar aangegane huur van het kopieerapparaat en de printer met zes jaar wordt verlengd, indien niet twaalf maanden voor het einde van de looptijd wordt opgezegd.

Het geschil

Tussen NVLF en Itec B.V. ontstaat vervolgens een geschil over de vraag of NVLF de huurovereenkomst conform artikel 9.5 van de algemene voorwaarden tijdig heeft opgezegd. In de procedure bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch staat inmiddels vast dat NVLF de huurovereenkomst niet tijdig heeft opgezegd, maar NVLF betoogt dat artikel 9.5 van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is en doet een beroep op vernietiging van dit beding. Naar het oordeel van het hof heeft NVLF terecht betoogd dat artikel 9.5 van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend voor haar is. Daarbij weegt het hof de verdere inhoud van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden mee, onder meer inhoudende een beding dat tussentijdse beëindiging gedurende de twee periode van zes jaar illusoir maakt. In dat beding staat namelijk dat de huurder bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst de resterende huurtermijnen moet voldoen. Tevens zal een bedrag van EUR 750,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Verder is in de algemene voorwaarden ook een beding opgenomen dat de verhuurder het recht geeft om de huurprijs elk jaar met 10% te verhogen. Het hof concludeert onder andere op grond van deze feiten en omstandigheden dat artikel 9.5 van de algemene voorwaarden, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst en de andere omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor NVLF. Het beroep op vernietiging van het beding wordt om die reden toegewezen.

Conclusie

De algemene voorwaarden zijn vaak zogezegd ‘part of the deal’. Zeker wanneer de partij waarmee je contracteert een grotere onderneming is, dan zijn de algemene voorwaarden van die contractspartij vaak niet onderhandelbaar. Betekent dit dat je daarna dan ook niet meer onder deze algemene voorwaarden uit kan? Nee, er zijn omstandigheden waaronder bepaalde bedingen in algemene voorwaarden, ook al is ermee ingestemd, kunnen worden vernietigd. Uit deze uitspraak volgt dat het zal afhangen van de concrete omstandigheden van het geval of een beding in algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt. Deze open norm biedt daardoor weinig houvast en de invulling daarvan wordt met name in de rechtspraak gegeven.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform