Logo
  • Nieuws
  • 27 mei 2021
  • Bron: Inspectie SZW

Inspectie SZW: In uitwerking coronamaatregelen op werkvloer valt het nodige te verbeteren

De afhandeling van de meldingen laat zien dat de meeste werkgevers de coronamaatregelen serieus nemen. Wel valt er in de uitwerking op de werkvloer het nodige te verbeteren. Bij ruim 2.200 meldingen hebben de inspecteurs actie ondernomen om de werkomstandigheden ‘coronaproof’ te maken en het risico op besmetting te beperken zo meldt de Inspectie SZW in hun jaarverslag.

Beeld Inspectie SZW: In uitwerking coronamaatregelen op werkvloer valt het nodige te verbeteren

Samen werken met een collega die flink verkouden is, maar zich niet durft ziek te melden. Collega’s die te dicht bij elkaar in de kantine zitten, zonder dat de leiding van het bedrijf ingrijpt. Het zijn enkele voorbeelden van meldingen over corona die de Inspectie SZW in 2020 binnen kreeg,  zo’n 7.700 in totaal.

Een groep die daarbij extra opvalt zijn arbeidsmigranten. Van de meldingen over besmettingsrisico’s op de werkvloer ging twintig procent over hen. De meldingen, inspecties maar ook de vele gesprekken die inspecteurs met hen voerden laten de complexe en knellende positie zien waarin arbeidsmigranten zich bevinden aldus de Inspectie. Het overgrote deel van hen is afhankelijk van een uitzendbureau. Voor werk maar ook voor wonen en woon-werkverkeer. Veel van hen heeft een uitzendcontract, dat per dag opzegbaar is. De inzet van de Inspectie voor deze groepen richtte zich in 2020 dan ook op het tegengaan van coronabrandhaarden én onderbetaling. Speciale aandacht kregen sectoren waar veel arbeidsmigranten werken, zoals de vleesverwerkende industrie, de pakketbezorging en de land- en tuinbouw.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers: "Al eerder zagen we een stapeling van risico’s op ongezond, onveilig en oneerlijk werk bij werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Corona heeft deze problemen uitvergroot. Vooral bij werkenden die laagbetaald werk verrichten, op flexibele basis. Zij worden nu extra getroffen door de gevolgen van corona.”

Arbeidsongevallen

In 2020 is de gedifferentieerde aanpak bij arbeidsongevallen van start gegaan. Soms levert het investeren in veiligheid meer op dan het opleggen van een boete. Bij ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel oploopt, kunnen inspecteurs besluiten om de werkgever zelf een verbeterplan op te laten stellen waardoor herhaling van een ongeval wordt voorkomen. Ook is er in verschillende branches meer aandacht gevraagd voor preventie, door te voldoen aan de arbozorgverplichtingen zoals het hebben van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak om risico’s tegen te gaan.

Gezond werken

Enkele voorbeelden uit het jaarverslag op het gebied van gezond werken:

Metaalrecyclingproject: de circulaire economie en veilig en gezond werken

Begin 2020 start de Inspectie met het inspecteren bij metaalrecyclingbedrijven. Aanleiding zijn de risico’s die kunnen ontstaan bij inzameling, sortering, transport, verwerking en hergebruik van lithium-ion batterijen en allerlei andere soorten oud ijzer-afval. Door COVID-19 zijn fysieke inspecties tijdelijk opgeschort. Tijdens de lockdown zijn bij bedrijven de RI&E, het bijbehorend plan van aanpak en het basiscontract opgevraagd. Na ontvangst zijn de opgestuurde documenten beoordeeld. De RIE’s blijken van matige kwaliteit en er wordt minimaal invulling gegeven aan de vereisten van het basiscontract.

Om een overtreding daadwerkelijk te kunnen vaststellen, zijn inspecties op locatie nodig. Dat gebeurt in de zomer bij 32 bedrijven. Hierbij is bij 56% van de bedrijven een handhavingstraject ingezet. De overige 21 bedrijven krijgen een brief met daarin de oproep om hun eigen verantwoordelijkheid over gezond en veilig werken waar te maken. Ze krijgen een aantal handvatten aangereikt, zoals de zelfinspectietool Gezond en veilig werken en een doorverwijzing naar de Europese campagne rondom Fysieke Belasting.

Stijgende bewustwording gevaarlijke stoffen

In Nederland vallen ongeveer 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Deze bedrijven variëren van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. De verschillende Brzo-toezichthouders, zoals omgevingsdiensten, Inspectie SZW, veiligheidsregio en Rijkswaterstaat, werken samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven de veiligheidsregels naleven. Deze samenwerking is in de loop der jaren geprofessionaliseerd zodat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Het percentage gezamenlijke Brzo-inspecties waaraan de Inspectie heeft deelgenomen stijgt in 2020 naar 98%. Vrijwel alle Brzo-bedrijven zijn gecontroleerd op het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud) en op de vraag of het veiligheidsbeheerssysteem up to date is. Ook controleert de Inspectie of Brzo-bedrijven een RI&E hebben opgesteld.

Bekijk Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform