Logo
  • Nieuws
  • 17 februari 2022
  • Else Edwards | Procurement consultants bij Supply Value

Inkooptrends 2022 plus aanbevelingen

Welke gebeurtenissen en/of ontwikkelingen hebben het inkoopvakgebied beïnvloed? Wat zijn in 2022 de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van inkoop? En waar gaan inkopers zich de komende vijf jaar op richten? 

Beeld Inkooptrends 2022 plus aanbevelingen

In het inkooptrendsonderzoek van Supply Value is aan inkoopprofessionals gevraagd hoeveel prioriteit zij geven aan 17 inkoopthema’s. Hierbij is gebruik gemaakt van een vijfpuntschaal, oplopend van (1) heel weinig prioriteit tot (5) heel veel prioriteit.

In de top 3 trends voor 2022 staan:

  1. Contractmanagement
  2. Partnerschap aangaan met de leverancier
  3. Inkoop alignen met business en strategie

Trend 1: Contractmanagement

De belangrijkste inkooptrend voor 2022 is contractmanagement. Deze trend, die al sinds 2019 steevast in de top 5 staat, heeft flink aan prioriteit gewonnen ten opzichte van de notering  vorig jaar. De huidige onvoorspelbaarheid van prijzen en de onzekerheden in de toeleveringsketen kunnen verklaren dat de focus op het maken en naleven van goede afspraken met leveranciers is toegenomen. Om dit te bewerkstelligen is proactief contractmanagement een belangrijk onderdeel van de inkoopfunctie.

Trend 2: Partnerschap aangaan met de leverancier

Het aangaan van een partnerschap met je leverancier(s) wordt als één na belangrijkste prioriteit gezien door de respondenten. Niet alleen worden daarmee de kwaliteit van diensten en levering geborgd, met een partnerschap neem je ook samen met je leverancier verantwoordelijkheid voor dezelfde doelstellingen. Ook ligt de focus van het partnerschap in grotere mate op de langetermijnrelatie met de leverancier, worden successen samen gevierd en wordt tegenspoed samen doorstaan.

Trend 3: Inkoop alignen met business en strategie

Dit jaar van plek twee naar plek drie gezakt: het alignen van inkoop met de business en strategie van de organisatie. In de loop van de tijd is inkoop in toenemende mate een strategische functie geworden.  Het blijft noodzakelijk om de inkoopdoelstellingen goed af te stemmen op de bredere organisatiedoelstellingen. Zo kan zeker worden gesteld dat wanneer keuzes gemaakt moeten worden, deze het belang van de gehele organisatie en haar stakeholders zullen ondersteunen.

Inkooptrends door de jaren heen

Aangezien het de tiende keer is dat Supply Value het onderzoek heeft uitgevoerd is ook gekeken naar de ontwikkelingen in het verleden in het vakgebied. In vergelijking met de eerste jaren van dit onderzoek is te zien dat in 2010 een start is gemaakt met het verbeteren van de positie en het professionaliseren van de inkoopfunctie. Leveranciersmanagement, strategisch inkopen en automatisering zijn allen thema’s die hieraan bijdragen.
In de latere jaren nam deze professionalisering toe doordat er meer focus kwam op business alignment, het actief meten van de inkoopprestaties en procesoptimalisatie binnen inkoop. Daarnaast is er een verdieping in het leveranciersmanagement waargenomen. In 2010 werd leveranciersmanagement al genoemd, om in 2014 tot en met 2016 te focussen op leveranciersbetrokkenheid en vanaf 2017 werd het meten van leveranciersprestaties steeds belangrijker. Ook contractmanagement begon vanaf 2014 een steeds belangrijker onderdeel te worden van de inkoopfunctie. Al deze trends dragen bij aan het professionaliseren van de inkoopfunctie, dit is mede zichtbaar door het feit dat business alignment in de laatste jaren bijna ieder jaar tot één van de belangrijkste thema’s heeft behoord.
Door middel van innovatiegericht inkopen, duurzaam inkopen en het focussen op het inkopen op basis van waarde in plaats van alleen kosten werd inkoop steeds belangrijker binnen organisaties. Deze thema’s kwamen dan ook in de latere jaren van het onderzoek  steeds vaker terug  en dit laat de toegevoegde waarde van inkoop binnen organisaties aantoonbaar zien.

Inkoopprofessionals zien inkoop veranderen door digitalisering en mondiale ontwikkelingen

Respondenten zien ook veranderingen in het vakgebied. Digitalisering is één van de meest genoemde veranderingen in de afgelopen jaren. Daarnaast is er ook een verschuiving van duurzaamheid als “nice to have” naar duurzaamheid als “must have” en er is meer focus op circulariteit en levensduur. Inkopers focussen niet enkel meer op prijs, maar vooral op waarde bij het inkopen van producten of diensten. Ook professionalisering van de inkoopfunctie wordt door veel inkopers genoemd. Inkoop is van proces naar inhoud gegaan en wordt steeds vaker onderdeel van de strategie van een organisatie. Er is steeds meer bewustwording dat professionele inkoop noodzakelijk is. Daarnaast zien respondenten dat leveranciersmanagement steeds belangrijker is geworden. Leveranciers worden vaker als partner gezien en ook als zodanig betrokken.
De belangrijkste gebeurtenissen die volgens inkoopprofessionals hebben bijgedragen aan veranderingen in het vakgebied zijn de coronapandemie, de Brexit, schaarste in grondstoffen en klimaatverandering. Door de coronapandemie is extra duidelijk geworden dat leveranciersrelaties belangrijk zijn, en is meer nagedacht over ketenoptimalisatie. Dit heeft met name ook te maken met het transport vanuit Azië wat steeds complexer is geworden. Hier wordt ook een toename van de macht van China opgemerkt. Schaarste in grondstoffen zorgt ook voor een andere manier van inkopen en aangewakkerd door klimaatverandering wordt ook steeds vaker gekeken naar hernieuwbare en duurzame grondstoffen.

Toekomst

Eén van de belangrijkste thema's die inkoopprofessionals voor de komende 5 jaar op de agenda verwachten te zien is duurzaam inkopen, waaronder: circulaire economie, local sourcing en klimaatneutraal inkopen. Daarnaast verwachten inkopers dat digitalisering en procesoptimalisatie van zowel de inkoopafdeling alsook de totale keten belangrijke thema’s worden. Risicomanagement wordt ook als een belangrijk thema gezien. Verder zullen contract- en leveranciersmanagement en partnerships een belangrijke rol gaan spelen. 

Aanbevelingen

In dit onderzoek worden verschillende trends benoemd, maar wat houdt dit concreet voor uw organisatie in? Dit hangt af van verschillende factoren. Als we kijken naar de top 3 trends van dit jaar, lijken ze op het eerste gezicht heel verschillend, en dat is natuurlijk ook zo. Echter, als je als organisatie alle drie de trends zou willen implementeren, zit er wel degelijk een zekere volgordelijkheid in. Dit hangt wel sterk af van de volwassenheidsfase van uw organisatie.

In eerdere onderzoeken  hebben we dit al vaker aangehaald, maar het is niet zinvol om je als organisatie volledig te richten op het aangaan van partnerschappen met leveranciers indien contractbeheer nog niet naar behoren is ingeregeld en/of contractmanagement nog niet op orde is. Ons advies is daarom ook nog steeds: begin bij het begin en werk in kleine stapjes naar een hoger volwassenheidsniveau van de inkoopfunctie. Door op gestructureerde wijze de organisatie in volwassenheid te laten groeien worden dit soort veranderingen een stuk minder imposant. Op deze manier is het tevens makkelijker om de rest van de organisatie mee te nemen in deze verandering.

Begin met het alignen van business en strategie

Hoewel contractmanagement de nummer 1 trend van 2022 is, adviseren wij eerst te beginnen met het alignen van inkoop met de business en strategie van de organisatie. We zien dat inkoop een steeds prominentere rol heeft op de strategische agenda van organisaties, maar als dit niet het geval is, begin dan eerst met het alignen van inkoop met de bedrijfsdoelstellingen. Een goede, bruikbare methode om gestructureerd de algehele bedrijfsstrategie  te vertalen naar een inkoopstrategie met concrete acties is de OGSM-methode (Objective, Goals, Strategies and Measures). Met behulp van deze methode wordt inzichtelijk wat de bedrijfsbrede strategie is, hoe deze wordt vertaald naar alle onderliggende niveaus (zoals de inkoopafdeling) en laat zien hoe teams of individuen bijdragen aan deze strategie. Op deze manier kan inkoop worden ingebed in de strategie van een organisatie, en zal als resultaat daarvan direct een prominente rol gaan spelen in het realiseren van de organisatiebrede doelstellingen.

Breng vervolgens contractmanagement op orde

Wanneer de algehele bedrijfsstrategie is vertaald naar een inkoopplan dat daar naadloos op aansluit, is het tijd om naar de volgende stap te maken. Wij zien regelmatig dat organisaties fantastisch zijn in inkopen, maar dat zodra een contract is getekend, deze in een la belandt en er niet of nauwelijks naar wordt omgekeken, en dat is zonde! Professioneel ingericht contractmanagement brengt namelijk diverse voordelen met zich mee, zoals significante kostenbesparingen, betere interne en externe communicatie, risicobeheersing en de capaciteiten van de leverancier kunnen veel beter worden benut.De contractmanagement Quick Scan van Supply Value biedt de mogelijkheid om contractmanagement binnen organisaties naar een hoger niveau te tillen. Ten grondslag aan de Quick Scan ligt het contractmanagement volwassenheidsmodel, weergegeven in de figuur hierboven. Dit is een integraal raamwerk dat ondersteuning biedt aan organisaties bij het professioneel inrichten van activiteiten rondom contractmanagement. Het model is gebaseerd op het ´Contract Management Maturity Model’ van Garrett en Rene Rendon (2005) en bestaat uit vijf fasen (Ad hoc, Basis, Gestructureerd, Geïntegreerd en Geoptimaliseerd) die de mate van professionaliteit van het contractmanagement binnen de huidige organisatie aangeeft. Het model heeft als doel om het verbeterpotentieel overzichtelijk in kaart te brengen en biedt handvatten met gestructureerde en concrete verbeteracties. De vijf fasen dienen in opeenvolgende volgorde doorlopen te worden. Dit betekent dat een organisatie pas in de volgende fase kan komen zodra aan alle vereisten uit de vorige fase is voldaan.

Ben je benieuwd naar de derde aanbeveling die hierop aansluit? Of naar hoe de inkooptrends verschillen per type respondent en type organisatie? Download kosteloos het gehele onderzoeksrapport van Supply Value met concrete aanbevelingen en praktische handvatten.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform