Logo
  • Opinie
  • 15 december 2014

Vier aandachtspunten voor het Bouwbesluit in de praktijk

Om de regels goed te kunnen interpreteren en het gebruik en (ver)bouwprocessen werkbaar te houden, is kennis van het Bouwbesluit een vereiste. Om gebouweigenaren verder op weg te helpen, hierbij vier aandachtspunten die vaak over het hoofd worden gezien.

1. Rechtens verkregen niveau

Bij een verbouwing gelden niet langer per definitie de nieuwbouwregels van het Bouwbesluit, wat voorheen wel het geval was. Het niveau dat voor een verbouwing geldt, is te herleiden uit de rechtmatig verleende bouwvergunning(en) voor het desbetreffende pand, met de bouwregels ‘bestaande bouw’ uit het Bouwbesluit 2012 als ondergrens. Praktisch gezien houdt het rechtens verkregen niveau in, dat de situatie na de verbouw niet slechter mag zijn dan voor de verbouw. Voor veel verbouwingen is dit een verlichting van de regels en qua kosten dus erg gunstig. Het loont om hier bewust mee om te gaan.

2. Eisen brandmeldinstallaties

Voorheen moesten alleen de brandmeldinstallaties die een doormelding naar de brandweer bezaten gecertificeerd zijn. Het Bouwbesluit 2012 eist voor meerdere gebouwfuncties, met en zonder doormelding, dat de brandmeldinstallatie gecertificeerd moet zijn. In bijlage 1 uit het Bouwbesluit* staat aangegeven om welke functies het precies gaat. De certificeringsplicht geldt ook voor bestaande installaties. Belangrijk is hierbij dat de overgangsregeling voor bestaande installaties per 1 januari 2015 afloopt, wat betekent dat alle installaties die hieronder vallen vanaf die datum gecertificeerd moeten zijn. Daarnaast mogen alleen CCV geaccrediteerde bedrijven de certificering doen en het is niet toegestaan dat dit bedrijf ook het onderhoud aan de installatie verricht.  *zie:  http://vrom.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/biji

3. Gebruiksmelding brandveiligheid

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksvergunning voor veel gebouwen niet langer verplicht en volstaat enkel een gebruiksmelding. Daarnaast is de directe doormelding van een brandalarm naar de brandweer voor veel gebouwen niet meer verplicht (uitzonderingen daargelaten, zie punt 2) en ook niet langer mogelijk. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de verantwoordelijkheid nog duidelijker dan voorheen volledig bij de eigenaar en gebruiker ligt. Die doen er goed aan om hierop te anticiperen en goede maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld de brandveiligheid in kaart brengen en het updaten van de verzekering.

4. Zorgplicht krijgt wettelijke status

De eigenaar heeft een zorgplicht  ten aanzien van het brandveilig gebruik van het pand (Bouwbesluit artikel 1.16). Soortgelijke artikelen zijn ook opgenomen in onder meer de Arbowet, Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit. Hierdoor heeft de zorgplicht een wettelijke status met een behoorlijke reikwijdte. Kortweg houdt het in dat eigenaren wettelijk aansprakelijk zijn en er dus op moeten toezien dat het pand aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Het periodiek uitvoeren van een audit op de naleving hiervan is een goede basis om aan de zorgplicht te voldoen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform