Logo
  • Opinie
  • 17 januari 2018

Brandinstallatie naastgelegen pand beschadigd door toedoen jouw klusjesman. Wie is aansprakelijk?

Veel ondernemingen huren een kantoor-, winkel- of bedrijfsruimte. Het kan voorkomen dat de eigenaar een deel van het pand aan de ene huurder verhuurt en een ander deel weer aan een of meer andere huurders. In dat geval bestaat er tussen de huurders onderling doorgaans geen rechtstreekse contractuele relatie. Dat neemt echter niet weg, dat je in bepaalde gevallen toch rekening dient te houden met belangen van een medehuurder en dat je bij gebreke daarvan aansprakelijk kunt zijn. Dit werd in een recente zaak bevestigd.

In deze zaak had de eigenaar van een pand de begane grond verhuurd aan een restaurant. Het andere deel was door de eigenaar verhuurd aan een hotel. Op een gegeven moment heeft het restaurant een klusjesman ingehuurd om werkzaamheden uit te voeren. Deze klusjesman heeft toen een kabel doorgeknipt in de meterkast, waardoor (waarschijnlijk) de brandinstallatie in het naastgelegen hotel onherstelbaar beschadigd is geraakt. Het hotel stelde als gevolg hiervan schade te hebben geleden. Zij heeft onderzoekskosten moeten maken, een nieuwe brandmeldinstallatie moeten laten plaatsen en  brandwachten moeten inhuren voor de periode dat er geen werkende brandinstallatie was. Het hotel heeft het restaurant voor deze schade aansprakelijk gesteld.

Oorzaak

Het restaurant had erkend dat de door haar ingehuurde klusjesman kabels had doorgeknipt. Het restaurant betwistte echter, dat één van die doorgeknipte kabels deel uitmaakte van de brandmeldinstallatie van het hotel. Naar het oordeel van de rechter had het restaurant dat echter onvoldoende concreet gemaakt. Dit terwijl het restaurant eenvoudig nadere motivatie had kunnen geven, door navraag te doen bij genoemde klusjesman. Hetgeen op haar weg had gelegen. Daarnaast bleek uit een onderzoeksrapport van een derde, dat het onklaar raken van de brandinstallatie in het hotel was veroorzaakt door het doorknippen van de kabel. De rechter nam dan ook tot uitgangspunt, dat in opdracht van het restaurant er een kabel was doorgeknipt in het restaurant, waardoor de brandmeldinstallatie in het naastgelegen hotel onherstelbaar beschadigd was geraakt.

Veroorzaakte schade vergoeden?

Maar levert het handelen van het restaurant een onrechtmatige daad op, die haar verplicht de veroorzaakte schade te vergoeden? De rechter oordeelt van wel. Het restaurant moest er op bedacht zijn dat delen van de technische installatie in de meterkast van het restaurant verbonden waren met die in het hotel. Dit nu het hotel en het restaurant in één gebouw gevestigd zijn. Bovendien bepaalt de huurovereenkomst tussen het restaurant en de eigenaar van het pand, dat het restaurant zonder toestemming van eigenaar/verhuurder geen wijzigingen in technische voorzieningen mag aanbrengen en ervoor moet instaan dat andere gebruikers van het gebouw geen schade ondervinden van aangebrachte veranderingen. Weliswaar is het restaurant niet rechtstreeks contractueel gebonden jegens het hotel, maar de maatschappelijke betamelijkheid brengt mee dat het restaurant zijn gedrag mede moet laten bepalen door het belang dat het hotel heeft bij naleving van die afspraken. Het restaurant had bovendien bedacht moeten zijn op het risico dat het doorknippen van de kabel door bijvoorbeeld kortsluiting ernstige schade aan een installatie zou kunnen veroorzaken, aldus de rechter. Waardoor de rechter oordeelt dat het doorknippen van de kabel strijd oplevert met de maatschappelijke betamelijkheid en onrechtmatig is jegens het hotel. De schade die daarvan het gevolg is moet het restaurant dan ook vergoeden aan het hotel.

Over de schade is nog gediscussieerd tussen partijen. Het restaurant had bijvoorbeeld nog aangevoerd dat de brandwachten niet nodig waren geweest als het hotel eerder in actie was gekomen. Maar die stelling slaagde niet. De brandwachten zien immers op de periode vanaf het moment dat concrete actie is ondernomen, tot het moment waarop de vervanging van de installatie voltooid was. Dat die periode minder lang zou zijn geweest als op een eerder moment actie was ondernomen, was niet gebleken. Dus ook die stelling kon het restaurant niet baten.

Conclusie: geen contractuele relatie, wel rekening houden met belangen

De uitspraak benadrukt nog maar eens dat ook in het geval er geen contractuele relatie is met een andere partij, je in bepaalde gevallen nog steeds je gedrag moet laten bepalen door de belangen van die andere partij.

Aansprakelijk voor handelen?

Opvallend aan deze uitspraak is overigens, dat er in de gehele uitspraak niets staat genoemd over de vraag of het handelen van de klusjesman wel kan worden toegerekend aan het restaurant. Dat kan zijn omdat het restaurant bijvoorbeeld niet als verweer heeft gevoerd dat zij betwist dat zij aansprakelijk is voor een handeling van een klusjesman. In de uitspraak staat wel dat de rechter als uitgangspunt neemt dat de klusjesman de kabel heeft doorgeknipt in opdracht van het restaurant. Maar op grond waarvan de rechter tot dat uitgangspunt komt, wordt niet toegelicht in de gepubliceerde uitspraak.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform