Logo
  • Opinie
  • 4 september 2013

Waarom stopt Eindhoven met bouwen voor leegstand?

Recentelijk is in Eindhoven het raadsvoorstel behandeld om het bestemmingsplan IV Gestel buiten de Ring 2005 niet vast te stellen. Dat is opmerkelijk. Gebruikelijk is dat het college de raad voorstelt een bestemmingsplan vast te stellen.

Leegstaande kantoren

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe kantoorbebouwing mogelijk. Ook dat is opmerkelijk. In Eindhoven en omgeving staan veel kantoren leeg (311.000 m² vvo, 17% van de voorraad)[1]. Leegstand van kantoren is geen nieuw probleem. Commerciële belangen en vermeend behoud van werkgelegenheid in een gemeente spelen vaak een rol om de ontwikkeling van kantoren mogelijk te maken, terwijl binnen de regio volop leegstaande kantoorpanden beschikbaar zijn.

Besluit ruimtelijke ordening

De wetgever heeft hiervoor een oplossing bedacht. Sinds 1 oktober 2012 bevat het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), een toetsingskader voor bestemmingsplannen, een nieuw artikellid. Artikel 3.1.6 lid 2 Bro bevat de zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking en bevat voorwaarden waaraan een voorgenomen stedelijke ontwikkeling, zoals een kantoor, moet voldoen wanneer de voorgenomen ontwikkeling door een bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.

Behoefte aan kantoren

Zo moet de voorgenomen ontwikkeling voorzien in een actuele regionale behoefte. De vraag naar bijvoorbeeld kantoren moet groter zijn dan het aanbod. Daarnaast moet worden nagegaan of aan deze behoefte kan worden voorzien in bestaand stedelijk gebied door benutting van beschikbare gronden, bijvoorbeeld door herstructurering of transformatie van bestaande gebouwen. En, wanneer het nieuwe kantoor niet binnen het bestaande stedelijke gebied kan worden gebouwd, moet worden aangetoond dat er behoefte bestaat aan een nieuw kantoor buiten het bestaande stedelijke gebied. Dit gebied moet dan op een passende manier worden ontsloten.

Niet vaststellen van bestemmingsplan

Het doorlopen van deze “ladder” moet bouwen voor leegstand voorkomen. Een dergelijk onderzoek dient daarom voorafgaand aan de opstelling van een bestemmingsplan te gebeuren. Het ziet er naar uit dat de gemeente Eindhoven dit voor de beoogde kantoren aan de Bouvigne heeft verzuimd. Het niet vaststellen van bestemmingsplan IV Gestel buiten de Ring 2005 is dan de beste oplossing. Bouwen voor leegstand is immers in strijd met artikel 3.1.6 lid 2 Bro.

[1] Bron DTZ Zadelhoff, factsheet medio 2013 Nederland Compleet, kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform