Logo
  • Nieuws
  • 11 oktober 2017
  • Bron: Tweede Kamer

Regeerakkoord: maatregelen duurzaamheid gebouwde omgeving

In aansluiting op het klimaatverdrag van Parijs zet het nieuwe kabinet fors in op verduurzaming, zo blijkt uit het regeerakkoord. Met welke maatregelen krijgt u te maken voor de gebouwde omgeving?

Beeld Regeerakkoord: maatregelen duurzaamheid gebouwde omgeving

De hoofdlijnen van de afspraken op het terrein van klimaat en energie in dit regeerakkoord, worden verankerd in een Klimaatwet. Doelstelling is een reductie van  minimaal 49% CO2 in 2030. Voor de gebouwde omgeving wil de toekomstige regering 7 Mton CO2 reduceren in 2030. Met het optimaliseren van het energieverbruik van kantoren is 3 Mton reductie te realiseren, is de verwachting. Met het isoleren van de woningbouw 2 Mton en door zuiniger nieuw te bouwen eveneens 2 Mton. 

In het nationaal Klimaat- en energieakkoord worden met alle sectoren afspraken gemaakt over het tijdpad voor deze reductie. Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.

Milieumaatregelen rondom mobiliteit

Het streven van het nieuwe kabinet is verder dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie. Door het instellen van een milieuzone en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s hebben gemeenten instrumenten om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Wel zal (net als in Duitsland) één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones worden ingevoerd, zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen.

In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer (“Maut”) ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie in en verduurzaming.

Producttips