Logo
  • Opinie
  • 5 juli 2013

Lagere energiekosten door goede samenwerking tussen de facility manager en de IT-afdeling

De Chinese begrippen Yin en Yang verwijzen naar tegengestelde principes of krachten die op alle aspecten van het leven van toepassing zijn, en die elkaar in evenwicht houden, zoals licht en donker, vuur en water, leven en dood. In een datacenter gaat het er niet anders aan toe. Daar draait het om het duurzame evenwicht tussen energieverbruik en energiebehoefte. Van belang is dat facility managers en IT-afdelingen beter gaan samenwerken. Deze samenwerking kan resulteren in minder energie-inkoop, dat weer zorgt voor lagere energiekosten.

Facility managers en IT-afdelingen hebben als taak het datacenter efficiënt en met een gezond rendement te laten draaien. Als het gaat over de energie, zorgt grosso modo de facility manager voor de energie-inkoop voor het hele gebouw, terwijl de IT-afdeling de verdeling van energie in de serverracks voor zijn rekening neemt. Grote energie-inkopen en dus hoge energiekosten zijn onnodig als beide partijen elkaar informeren over ieders behoeften. De intelligente Power Distribution Unit (iPDU) van Enlogic kan binnen dit proces een hulpmiddel zijn. Deze iPDU is in staat de datacenteromgeving te monitoren en geeft verregaand inzicht in het energieverbruik – tot op gebruikerniveau. Deze inzichten helpt de energiebehoeften van de IT-afdeling te evalueren. Wat verbruik van ´overbodige´ energie voorkomt.

Communicatie is het sleutelwoord

Om de aanschaf van overbodige energie te voorkomen is het van belang dat beide afdelingen structureel samenwerken. Communicatie is voor dit proces het sleutelwoord. Met elkaar aan tafel gaan, in gesprek komen en blijven. Zo kan aan elkaar duidelijk gemaakt worden wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en wie bijvoorbeeld de energierekening moet betalen. Want vaak vergeten we juist dit laatste, terwijl dit een belangrijk detail is.

De kosten om alle digitale informatie onderdak te geven in een datacenter liggen, zoals iedereen zal begrijpen, een flink stuk hoger dan die in een gemiddeld huishouden. Dat heeft implicaties voor de ecologische voetafdruk én de totale kosten van een datacenter. In wezen wordt de meeste energie in een datacenter opgesoupeerd door de IT-afdeling, terwijl de rekening van het energiebedrijf op de afdeling algemene zaken terecht komt. Zo lijkt het net of deze afdeling de uitgaven van de IT-afdeling betaalt.

Niemand voelt zich eindverantwoordelijk

Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek onder datacentermedewerkers[i] blijkt dat het niet heel duidelijk is wie eindverantwoordelijk is voor de energiekosten. Bijna de helft van de ondervraagden (48 procent) meent dat dit een zaak is van zowel de facility manager als de IT-afdeling, ongeveer een kwart (24 procent) vindt dat de IT-afdeling de rekening dient te betalen en bijna een derde (28 procent) vindt dat de facility manager de verantwoordelijke is. Maar als niemand zich verantwoordelijk voelt, kan ook niemand hier op worden aangesproken. En dat is in het licht van de huidige ontwikkelingen geen goede zaak.

Datacenters verbruiken namelijk door de bank genomen wereldwijd zo´n dertig miljard Watt aan elektriciteit, dat is evenveel als wat dertig atoomkrachtcentrales aan energie opwekken. Als het om zo´n immense hoeveelheid gaat, moet wel duidelijk zijn wie de verantwoordelijkheid neemt, zeker als we aannemen dat zo´n negentig procent van het elektriciteitsverbruik in een datacenter aangewend wordt om downtime te voorkomen[ii].

Transparantie

Om de omvangrijke verspilling van energie tegen te gaan zal er een helder en transparant plaatje moeten komen van wat er zich in het gehele datacenter afspeelt, niet alleen op enkele onderdelen. Dat kan als de afdelingen samenwerken en met elkaar bespreken wat de behoeften zijn. De IT-afdeling kan door middel van de iPDU´s het energieverbruik in kaart brengen en de facility manager kan analyseren wat het gehele energieverbruik is. Hierdoor krijgen de facility managers en IT-afdelingen een goed beeld van elkaar en kan inzichtelijk worden gemaakt wat er waar aan energie verbruikt wordt en kan er gedacht worden aan verbeteringen die het hele datacenter ten goede komen. En dat is de juiste stap naar een transparante organisatie waarin ieders verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Ook kan een datacenter het zich vandaag de dag simpelweg niet meer veroorloven klakkeloos de oplopende energierekeningen te accepteren. Zeker nu de geldverslindende energiebudgetten investeringen elders in de organisatie verhinderen. Het energieverbruik in een datacenter kan men niet langer vanuit een passieve invalshoek beschouwen.

Gezamenlijke aanpak

Er zal een gezamenlijke aanpak moeten komen om een duurzaam energiebeleid vorm te geven, met een gemeenschappelijke ´taal´ die nu nog vaak ontbreekt. Alleen zo kan een datacenter gemanaged worden op een effectieve en efficiënte energie-inkoop en verbruik.

Het energiebeleid wordt in veel datacenters bepaald door facility managers of IT-afdelingen, zelden door beide afdelingen samen. Iedere afdeling heeft bovendien zijn eigen aandachtspunten en aanpak. Een gezamenlijke aanpak kan veel bijdragen aan een efficiënte inkoop en distributie van energie, het overleg hierover kan plaatsvinden en ideeën om energieverspilling tegen te gaan kunnen veel beter gedeeld worden.

In feite zouden de IT-afdelingen en de facility managers veel nauwer met elkaar kunnen samenwerken dan nu het geval is. Want dan dragen de effecten van kostenbesparingen en productiviteit direct bij aan een beter renderend datacenter, een datacenter dat in energieverbruik en –gebruik in balans is. De vraag is: wie zet de eerste stap? Of is het ijdele hoop?

[i] Onderzoek in DCD Londen 2012
[ii] http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vas...

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform