Logo
  • Opinie
  • 23 maart 2017

Nakoming van afnameverplichting verhinderd door leverancier?

In diverse overeenkomsten staat een verplichting opgenomen om een minimum aantal producten of diensten van de betreffende leverancier af te nemen. Maar wat als jij niet voldaan hebt aan die afnameverplichting, omdat de leverancier niet tegen achteraf betaling wil leveren? Ben jij dan nog steeds verplicht om de boete die op het niet voldoen aan de afnameverplichting staat te betalen?

Die vraag stond – samen met een vraag over de uitleg van een onderhoudsverplichting - centraal in een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Feiten

Partijen zijn een overeenkomst aangegaan, uit hoofde waarvan de leverancier een espressomachine aan de afnemer in bruikleen heeft gegeven. De leverancier heeft zich daarnaast verplicht technische support te verlenen en onderhoudsbeurten aan de machine te verrichten. Hier tegenover staat de verplichting van de afnemer om koffie, thee, suiker, koek, melkproducten en schoonmaakmiddelen uitsluitend en rechtstreeks bij de leverancier af te nemen. Partijen zijn daarbij een minimum afnameverplichting overeengekomen. Indien de afnemer niet een minimaal aantal kg aan koffie van de leverancier zou afnemen, moest de afnemer een bepaald bedrag betalen. De overeenkomst is inmiddels van rechtswege geëindigd. Ondanks verzoeken heeft de afnemer echter bepaalde facturen van de leverancier onbetaald gelaten.

Verrekening

De afnemer betwistte dat zij gehouden was tot betaling van de facturen. De leverancier had immers verzuimd tweemaal per jaar preventief onderhoud te verlenen. Reden waarom de afnemer vond dat een aantal van de door haar betaalde onderhoudsfacturen gecrediteerd diende te worden. Zij beriep zich dus op verrekening.

De leverancier daarentegen betwistte dat zij verplicht was om tweemaal per jaar preventief onderhoud te verrichten. In het onderhoudscontract stond namelijk vermeld: “Onderhoudsbeurten maximaal 2x per jaar of na elke 50.000 cycli”. De rechter oordeelde dat uit deze bepaling niet volgt dat de leverancier verplicht is om tweemaal per jaar onderhoud aan de machine te verrichten. Het aantal servicebeurten is gerelateerd aan de intensiteit waarmee de machines worden gebruikt. Dit verklaart waarom de leverancier de machine soms niet of minder dan tweemaal per jaar heeft onderhouden. Daarbij komt dat de onderhoudsfacturen niet alleen zien op het preventief onderhoud, maar ook op het recht om gebruik te maken van de telefonische helpdesk van de leverancier. De rechter oordeelde dan ook dat het enkele feit dat de leverancier de machine niet steeds tweemaal per jaar preventief heeft onderhouden, geen reden is om de onderhoudsfacturen niet te betalen. Het beroep op verrekening faalde dan ook.

Schuldeisersverzuim

De afnemer stelde daarnaast dat het aan de leverancier zelf te wijten is dat zij niet aan de jaarlijkse afnameverplichting had voldaan. In haar visie had de leverancier op een gegeven moment geweigerd koffie te leveren vanwege het feit dat er nog een factuur openstond. De afnemer beroept zich op schuldeisersverzuim.

De leverancier stelde echter dat de afnemer wel degelijk koffie kon bestellen, mits zij de koffie onmiddellijk betaalde. Vanwege de openstaande facturen had zij alleen achteraf betaling geweigerd. De afnemer erkende dit ook tijdens de zitting. Gelet op die erkenning is zonder nadere toelichting – die niet was gegeven – dan ook niet in te zien waarom de leverancier heeft verhinderd dat afnemer de minimum hoeveelheid koffie kon afnemen. Reden waarom ook dit verweer niet slaagde. De rechtbank oordeelde dan ook dat de afnemer gehouden was alle facturen te betalen.

Conclusie

De uitspraak toont wederom aan dat het van belang is om goed in overeenkomst vast te leggen wat de verplichtingen voor een leverancier zijn. Als daarin had gestaan 'minimaal 2x per jaar' dan was de uitkomst mogelijk anders geweest. Daarnaast toont de uitspraak aan dat als men niet aan een afnameverplichting heeft voldaan, het aan de afnemer is om duidelijk te maken dat hem dit niet kan worden toegerekend. In dit geval is dat de afnemer niet gelukt.

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform