Logo
  • Opinie
  • 15 juni 2017

Ongeloofwaardig als je na jaren betalen van facturen opeens op onverschuldigde betaling beroept?

Al jaren wordt er iedere maand een bedrag betaald aan een andere partij. Blijkt het te zijn voor een overeenkomst, waarvan jij van mening bent dat die al jaren geleden geëindigd is. Al die tijd blijkt de wederpartij wel werkzaamheden te hebben verricht. Kan je dan nog wel het bedrag dat jij al die maanden betaald hebt terugvorderen? Die vraag kwam onder andere aan bod in een recente zaak bij de Rechtbank Limburg.

Wat speelde er in deze zaak?

Partijen zijn mondeling een overeenkomst van opdracht overeengekomen. Uit hoofde van deze overeenkomst heeft de opdrachtnemer bepaalde begeleidings- en advieswerkzaamheden voor opdrachtgever uitgevoerd. Partijen hebben hun mondelinge afspraken niet schriftelijk vastgelegd. Het enige bewijs van een overeenkomst zijn de ingediende facturen en de betaling daarvan door de opdrachtgever.

Begin 2016 stelt de opdrachtgever dat is afgesproken dat eind 2012 de opdracht zou eindigen en dat de declaraties vanaf januari 2013 daarom door haar onverschuldigd zijn betaald. De opdrachtnemer betwist dit. Tussen partijen staat bovendien vast dat na 2012 opdrachtnemer diensten is blijven verrichten. De opdrachtgever stelt daarvan dat de na 2012 gegeven adviezen en ondersteuning gezien moeten worden als een vriendendienst.

Oordeel rechter

In het geval de overeenkomst eind 2012 zou zijn geëindigd, had het voor de hand gelegen dat de opdrachtgever op enig moment na 2012 zou hebben geprotesteerd tegen de door de opdrachtgever ingediende facturen. Er is echter niet gebleken dat dat is gebeurd. In tegenstelling juist. De facturen die door de opdrachtnemer iedere maand werden verstuurd, zijn al die jaren door opdrachtgever betaald.

De opdrachtgever stelde nog dat de facturen van opdrachtgever niet werden opgemerkt. Dat verweer werd echter als ongeloofwaardig verworpen. Mede omdat de opdrachtgever had gesteld dat er een geringe vergoeding was afgesproken met de opdrachtnemer. Dit in verband met de financiële situatie van het bedrijf. Hetgeen impliceert dat de opdrachtgever de maandelijkse uitgaven/kosten scherp in de gaten diende te houden. Zij moet dan hebben opgemerkt dat zij al jaren maandelijks een factuur van EUR 3.025 incl. BTW betaalde.

De opdrachtgever werd dan ook veroordeeld tot betaling van de facturen over 2016 voor verrichte werkzaamheden. Nu van onverschuldigde betaling niet is gebleken, werd de tegenvordering van de opdrachtgever tot terugbetaling van reeds betaalde facturen vanaf januari 2013, afgewezen.

Conclusie

De uitspraak komt niet als verrassing. Er stond tussen partijen immers vast dat al die tijd de opdrachtnemer ook daadwerkelijk werkzaamheden had verricht. Een deel daarvan zelfs op het kantoor van de opdrachtgever. Als je al die jaren nooit vragen stelt of opmerkingen maakt en facturen blijft betalen, dan komt het niet erg geloofwaardig over om te stellen dat partijen zijn overeengekomen dat overeenkomst eind 2012 is geëindigd en dat de werkzaamheden sindsdien als vriendendienst moet worden gezien. Een rechter kijkt immers ook naar de feitelijke handelingen van partijen. En die feitelijke handelingen waren niet consistent met de stellingen van de opdrachtgever.

Producttips